Highlight

วมว
SCiWEB_banner_1800x600px
web banner vision
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

❑ ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

นักเรียนโครงการ วมว.- มข. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ กับ Kofu Minami High School ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วมว.-มข.) ระยะที่ 3

บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

ตัวแทนศูนย์ สอวน.สาขาวิชาเคมี รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.-มข.) รุ่นที่ 13

กิจกรรมการส่งตัวนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอาจารย์พี่เลี้ยง

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 และปี 2566

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2566

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะ” ประจำปี พ.ศ. 2565

ศฺิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะ” และ “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567

กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน และ กิจกรรม Diverse Tastes of SCi-KKU

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567

ดร.ธรรมนูญ ชาญขนิษฐา และ รศ. ดร.สุวัตร นานันท์ เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ในงาน “วันนักประดิษฐ์”

ผศ. ดร.ธนพงศ์ อินทระ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในเวทีASEAN Digital Awards 2024 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ในงาน “วันนักประดิษฐ์”

รศ. ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก รับรางวัล CST Distinguished Young Chemist Award 2023

รศ. ดร.นงลักษณ์ มีทอง ให้สัมภาษณ์งานวิจัยด้านพลังงานกับ TNN NEWS “บทสรุปแร่ลิเทียม-โซเดียม ไม่สำคัญเท่า “ยุทธศาสตร์ประเทศ”

ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

❑ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ทุนและกิจกรรม

" เรียนที่ SCi KKU " ✎

9 สาขาวิชา คณะวิทย์ฯ มข.

ชีววิทยา

เคมี

คณิตศาสตร์

จุลชีววิทยา

ชีวเคมี

ฟิสิกส์

สถิติ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์บูรณาการ