Highlight

banner awards
bannerอบรม_28.Oct.2023
SCIJOURNAL_1800x800px
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

❑ ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เดินทางไปศึกษาหาความรู้นอกสถานที่ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566)

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม ต่อยอดธุรกิจ ในงาน Startup Thailand League 2023 : Demo Day

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรกุล ซื่อสัตย์ นักศึกษา โครงการทุน พสวท. ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

ตัวแทนศูนย์ สอวน.สาขาวิชาเคมี รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.-มข.) รุ่นที่ 13

กิจกรรมการส่งตัวนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอาจารย์พี่เลี้ยง

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2565

บุคลากรประเภทสนับสนุน รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล (Show & Share)

รศ. ดร.วัฒนา พัฒนากูล ร่วมนำเสนอผลงาน “โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล” สำหรับการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล (Show & Share)

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน “งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปีงบประมาณ 2567

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากการเข้าร่วม “การประกวดผลงานนวัตกรรม รอบระดับประเทศ RSP INNOVATION AWARDS 2023”

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก PRE-TALENT MOBILITY

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ : ประกาศรับข้อเสนอ ทุนวิจัย (เดือน ก.ย.-ต.ค. 2566)

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ : 𝐈𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐆𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐜 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧

ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาเคมี เพื่อเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

TCAS 2566 #การรับเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบสอนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตําแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ โอกาสดีๆสำหรับผู้ที่จบการศึกษา วทบ.!

❑ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ทุนและกิจกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปี 2567 ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น

Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์โครงการ Student Exchange Programs Spring – 2024 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ : 𝐈𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐆𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐜 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧

" เรียนที่ SCi KKU " ✎

9 สาขาวิชา คณะวิทย์ฯ มข.

ชีววิทยา

เคมี

คณิตศาสตร์

จุลชีววิทยา

ชีวเคมี

ฟิสิกส์

สถิติ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์บูรณาการ