Highlight

web banner vision
SCiWEB_banner_1800x600px (2)
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

❑ ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ให้สัมภาษณ์สื่อ & ทางวิทยุ เรื่องแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากแกลบ – ขยะโซลาร์เซลล์ เพื่อจัดทำบทความประชาสัมพันธ์ของ NIA และสัมภาษณ์ในรายการ smart SMEs วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. fm106

ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลา การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2567

นางสาวธันย์ชนก สมหนู ร่วมกับทีมนักวิจัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก!

คุณภัทรดา ผาเหลา สมาชิกทีม “ใครไม่ล่า เบลล่า” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงาน University Can Do: To be a Creator

นักเรียนโครงการ วมว.-มข.คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ในกิจกรรม 4th Youth Invitational Science Fair 2024 (YISF) รูปแบบออนไลน์

นักเรียนโครงการ วมว.- มข. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ กับ Kofu Minami High School ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วมว.-มข.) ระยะที่ 3

บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

ตัวแทนศูนย์ สอวน.สาขาวิชาเคมี รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.-มข.) รุ่นที่ 13

กิจกรรมการส่งตัวนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอาจารย์พี่เลี้ยง

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ งานชื่นชมยินดี บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มอบรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำสาขาวิชา ประจำปี พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 และปี 2566

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2566

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะ” ประจำปี พ.ศ. 2565

ศฺิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะ” และ “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ให้สัมภาษณ์สื่อ & ทางวิทยุ เรื่องแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากแกลบ – ขยะโซลาร์เซลล์ เพื่อจัดทำบทความประชาสัมพันธ์ของ NIA และสัมภาษณ์ในรายการ smart SMEs วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. fm106

ศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change”

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแนะนำบุคลากรใหม่ ที่เข้าปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ งานชื่นชมยินดี บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567

กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน และ กิจกรรม Diverse Tastes of SCi-KKU

❑ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ทุนและกิจกรรม

" เรียนที่ SCi KKU " ✎

9 สาขาวิชา คณะวิทย์ฯ มข.

ชีววิทยา

เคมี

คณิตศาสตร์

จุลชีววิทยา

ชีวเคมี

ฟิสิกส์

สถิติ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์บูรณาการ