Highlight

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
Banner 1800 copy
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

❑ ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 23 (TPhO23))

นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 (TChO20)

นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (TMO21)

นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (TAO21)

รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (TMO21)

รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 23 (TPhO23)

นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (TBO21)

รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข.ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (TAO21)

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ งานชื่นชมยินดี บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มอบรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำสาขาวิชา ประจำปี พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 และปี 2566

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2566

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะ” ประจำปี พ.ศ. 2565

ศฺิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะ” และ “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแนะนำบุคลากรใหม่ที่เข้าปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแนะนำบุคลากรใหม่ที่เข้าปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567

ผศ. ดร.ธนพงศ์ อินทระ รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ISBI 2024

บุคลากรประเภทวิชาการ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ ทปอ. ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567

Call For 2024-2025 Hubert H. Humphrey (HHH) North-South Fellowship Program

❑ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ทุนและกิจกรรม

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2567

เปิดรับสมัครแล้ว ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น “MEXT Scholarship” ประจำปี 2025

Call for DUO-Sweden Fellowship 2024

Call for Scholarships at the California State University Northridge 2024-2025

ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลา การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2567

" เรียนที่ SCi KKU " ✎

9 สาขาวิชา คณะวิทย์ฯ มข.

ชีววิทยา

เคมี

คณิตศาสตร์

จุลชีววิทยา

ชีวเคมี

ฟิสิกส์

สถิติ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์บูรณาการ