กิจกรรมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านแผนงบประมาณ การเงิน และพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านแผนงบประมาณ การเงิน และพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส โดยมี รศ. ดร.คัชรินทร์  ศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน มีผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่ เข้าร่วมจำนวน 62 คน ต่อมา นางวิรัตน์ พรมหา หัวหน้างานคลังและพัสดุ ได้ให้ข้อมูลซักซ้อมทำความเข้าใจในด้านต่างๆ เช่น การแจ้งรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  แนวปฏิบัติด้านการเงิน  แนวปฏิบัติด้านพัสดุ การใช้งานระบบ Science Plan  สวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมข.  และสรุปประเด็นปัญหาในการดำเนินงานรอบปีที่ผ่านมา พร้อมตอบข้อซักถาม