บริการวิชาการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนเรณูนคร จ.นครพนม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00-12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน โรงเรียนเรณูนคร อ.เรณูนคร จ.นครพนม พร้อมคณะครู กว่า 140 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “เทคนิคพื้นฐานสำหรับปฏิบัติการเคมี” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ ในหัวข้อ “ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น” สาขาวิชาสถิติ ในหัวข้อ “เรียนสร้าง AI ง่ายๆ ด้วย teachable machine” ณ อาคาร Sc.08 และสาขาวิชาจุลชีววิทยา ในหัวข้อ “จุลชีววิทยาของโยเกิร์ตและการผลิต” ณ อาคาร Sc.07