กิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโครงการนำเสนอผลการฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-3 โดยมี รศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ มีนักศึกษาทุน ฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 18 ผลงาน และมีผู้เข้ารับรับฟังกว่า 50  คน

เวลา 13.00-14.00 น.  ได้มีการจัดการเสวนาในหัวข้อ “ประสบการณ์ในแดนไกลและการทำวิจัยในต่างประเทศ” โดยนักศึกษารุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้แก่  นายณัฐวัฒน์ ปาเส สาขาวิชาฟิสิกส์  นางสาวทิพย์สุดา อรุณรัตน์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มี นางสาวจิราพัชร แสนแก้ว เป็นผู้ดำเนินรายการ  พร้อมตอบข้อซักถาม

ต่อมาได้มีการอบรม ในหัวข้อ “การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สำหรับสมัครงาน /การเขียนประวัติส่วนตัว (CV) และการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง” โดย อ.ดร.สุขุม เรืองไชย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ฝึกการสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำประวัติส่วนตัว รวมไปถึงการใช้ทักษาภาษาอังกฤษ ในการนำเสนอผลงานให้มีความน่าสนใจ ซึ่งนักศึกษา ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ภายหลังกิจกรรมการนำเสนอและการบรรยาย ได้มีการมอบรางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยม ดังนี้

  1. นายภาวิต เกียรติยศ    สาขาวิชาฟิสิกส์
  2. นางสาววัชรา อยู่เชื้อ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. นายธนกฤต แสงแจ่ม  สาขาวิชาเคมี
  4. นางสาวภาวินี บุตรสามบ่อ  สาขาวิชาชีววิทยา
  5. นางสาวลภัสรดา แดงสูงเนิน  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาในโครงการทุน พสวท. มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และการเสนอผลงานวิจัย  ในรูปแบบการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ  ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำวิจัย อันจะเกิดประโยชน์สำหรับนักศึกษาต่อไปในการปฏิบัติงาน และ การตัดสินใจศึกษาต่อ