ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะ” ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 27  พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 -15.30  น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดี  ผศ.ดร.ชิณณวรรธน์  ตั้งกาญจนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะฯ ในพิธีมอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะ” ประจำปี พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน ซึ่งในปีนี้ มีศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์  ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะ ได้แก่  ผศ. ดร.วิชุดา  จันทร์ข้างแรม ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 20  สาขาวิชาชีวเคมี  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว