คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรพ์ จ.สุรินทร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)

วันที่ 15-16  กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรพ์ จ.สุรินทร์  พร้อมคณะครูจำนวน 38 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  3  สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง” สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “ศึกษาและทดสอบสมบัติหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์” และสาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ “การวัดความหนืดของของเหลว” ณ อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ Sc.08

วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง) เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในสาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ “การหาความยาวโฟกัสของกระจกเว้าและกระจกนูน” และในหัวข้อ “การแทรกสอดแบบวงแหวนของนิวตัน” ณ ห้อง 8205 อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ Sc.08