กิจกรรมการส่งตัวนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอาจารย์พี่เลี้ยง

วันที่ 21  พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00-12.00 น.  คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมการส่งตัวนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอาจารย์พี่เลี้ยงและการศึกษาดูงานโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่พร้อมเข้าเยี่ยมชมกลุ่มงานวิจัยในแต่ละสาขาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ของนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-5  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  ณ วิภาส ๑ อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ มี รศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  อ.ดร.สุขุม เรืองไชย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โดยมี ดร.คมสันต์  ชุมอภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียน กว่า 60 คน   ต่อมาได้มีการแนะนำผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน และคณะนักเรียนและครูที่ปรึกษาได้เดินทางไปเยี่ยมชมศึกษาดูงาน  ณ  โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าเยี่ยมชมกลุ่มงานวิจัยในสาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  และคณิตศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้เรียนรู้กระบวนการคิด การทำงาน การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบจากนักวิจัยอาจารย์พี่เลี้ยง ให้ได้รับประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา เพื่อฝึกทักษะปฏิบัติการและเรียนรู้การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากนักวิจัยอาจารย์พี่เลี้ยงและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

0

1

2

3

4

5

6

7