คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม R สำหรับผู้เริ่มต้น (R Program for Beginners)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม R สำหรับผู้เริ่มต้น (R Program for Beginners) ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2566  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SC 8210 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ SC.08  โดยมี รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการอบรม วิทยากรได้แก่  ผศ.ดร.พลากร สีน้อย และ อ.ดร.พิชญา วิรัชโชติเสถียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเนื้อหาในการอบรม ได้แก่  การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม R ประเภทและโครงสร้างข้องมูล การทำงานกับชุดข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิและกราฟ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้มีความรู้ ความเข้าใจการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม R และสามารถต่อยอดการใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลและทำวิจัยของตนเองได้