กิจกรรมเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่  7 ตุลาคม 2566  คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2566   ของศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดจัขึ้นระหว่างวันที่ 7 -18  ตุลาคม 2566  ณ ห้องวิทยวิภาส ๑ อาคารวิทยวิภาส โดยมี  รศ. ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดค่าย มี นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมพิธีเปิดกว่า 80  คน

รศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย กล่าวว่า “คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา  ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ให้เป็นศูนย์  สอวน. ระดับภูมิภาค  ในการดำเนินงานค่ายโอลิมปิกวิชาการ และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก  โดยรับผิดชอบดำเนินโครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 จังหวัด  จำนวน 6 สาขาวิชา  ได้แก่  ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์  คณิตศาสตร์  และดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และในปีการศึกษา 2566 นี้  ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1  มีนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกและได้เข้าอบรมดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 35 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  21  คน  ซึ่งหลังจากเข้าค่ายฯ  จะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนจากค่าย1 เข้าค่าย 2  จำนวนสาขา ละ 20  คน

ในโอกาสนี้  ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนทุกคนอีกครั้ง ที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายที่ 1 เข้ามา และขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายของคณะวิทยาศาสตร์  ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า  ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินภารกิจอันสำคัญนี้   และขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณาจารย์   คณะครูจากโรงเรียนในเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของไทย  ในครั้งนี้   และขอให้นักเรียนทุกคนจงตั้งใจใฝ่หาความรู้จากอาจารย์ผู้สอน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเข้าแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติและนานาชาติ   ตลอดจนในการเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ในอนาคตต่อไป ขออวยพรให้การจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกในครั้งนี้  ให้ดำเนินไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ”