แนะนำคณะผู้บริหาร

⚛ คณบดี

ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

❒ sangka@kku.ac.th

⚛ รองคณบดี ⚛

รศ.ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

❒ skhatcha@kku.ac.th

รศ.ดร.รจนา บุระคำ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

❒ rodjbu@kku.ac.th

รศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

❒ ppimwa@kku.ac.th

⚛ ผู้ช่วยคณบดี ⚛

ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีโสดาพล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

❒ wuttsr@kku.ac.th

ผศ.ดร.เยาวพา ตรีกมล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม และวิสาหกิจ

❒ yaowaho@kku.ac.th

รศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และบริการวิชาการ

❒ sujiat@kku.ac.th

ดร.สุขุม เรืองไชย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

❒ sukhrua@kku.ac.th