นักเรียนโครงการ วมว.-มข.คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ในกิจกรรม 4th Youth Invitational Science Fair 2024 (YISF) รูปแบบออนไลน์

1. รางวัลเหรียญทอง ชื่อโครงงาน Biogas production from hemp (Cannabis sativa L.) biomass residues by solid-state anaerobic digestion.
ผู้จัดทำ นางสาวปาณิศา สวัสดิ์ไชย นางสาวพรลภัส เอกพันธุ์ นักเรียนชั้น ม. 5/1
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ. ดร.อลิศรา เรืองแสง อ.จันทร์จิรา ฉายแสง
2. รางวัลเหรียญทอง ชื่อโครงงาน Decolorization of synthetic dyes by an environmentally friendly method using laccase from Trametes versicolor: A combined in vitro and in silico study.
ผู้จัดทำ นายฐปนวัฒน์ แก้วมหา นางสาวณัฏฐนันท์ คำดี นักเรียนชั้น ม. 5/5
อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร.กมลพรรณ เสนาชัย อ. ดร.ประเทืองสุข มณีล้ำ
3. รางวัลเหรียญเงิน ชื่อโครงงาน Studying the effects of heating temperatures and preparation methods on the morphological, structural,
and electrochemical properties of Na3V2(PO4)3/C cathode materials for Sodium-ion batteries.
ผู้จัดทำ นายสิทธินนท์ ธรรมรส นายสิรวิชญ์ คุณารักษ์ นักเรียนชั้น ม. 5/1
นางสาวรุจิรดา ปัตตาเนย์ นางสาวสุพิชญา ปรีชา นักเรียนชั้น ม. 5/5
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.นงลักษณ์ มีทอง
4. รางวัลเหรียญเงิน ชื่อโครงงาน Smart bioreactor for cultivation of microorganisms in the indigo pot.
ผู้จัดทำ นางสาวธัญญา สังข์ทอง นางสาวศิริญญากร สาเทวิน นักเรียนชั้น ม. 5/5
อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร.นวภัค เอื้ออนันต์ อ.รวิสุท จุนทวี
5. รางวัลเหรียญเงิน ชื่อโครงงาน Green Synthesis of Carbon Quantum Dots from Food Waste for Cholesterol Detection.
ผู้จัดทำ นายธราเทพ ขุนศรี นางสาวจิดาภา จริยมานะ นักเรียนชั้น ม. 5/5
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.ธีรพงษ์ พวงมะลิ
6. รางวัลเหรียญเงิน ชื่อโครงงาน Potential of bioactive substances from endophytic fungi for the biological control of bud rot disease in cannabaceae plant.
ผู้จัดทำ นางสาวนงนภัส ลิขิตวรกุล นางสาวกุลธิดา ชัยศรี นักเรียนชั้น ม. 5/1
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.โสภณ บุญลือ อ.ปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์

กิจกรรม 4th Youth Invitational Science Fair 2024 (YISF) จัดโดย Indonesian Young Scientist Association เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีพื้นที่แสดงความคิดสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ซึ่ง ในปีนี้ YISF จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีทีมออนไลน์ร่วมกันทั้งหมด 371 ทีม และทีมออฟไลน์ 111 ทีม จาก 17 ประเทศ การแข่งขันออฟไลน์จัดขึ้นที่ Malang Creative Center เมืองมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา