บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.2) และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.5) โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร  จ.สุรินทร์  พร้อมคณะครูจำนวนกว่า 100 คน โดยนักเรียนชั้นมัธยมต้น เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หัวข้อ “เศษส่วนคืออะไร” “ลูกคิดมือ” สาขาวิชาฟิสิกส์ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หัวข้อ “เทคนิคการศึกษาภาคสนามและจัดจำแนกนกเบื้องต้น” สาขาวิชาจุลชีววิทยา ในหัวข้อ “จุลชีววิทยาของโยเกิร์ตและการผลิต”  ในระดับชั้นมัธยมปลาย เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่   สาขาวิชาจุลชีววิทยา หัวข้อ “การย้อมสีแบคทีเรียและศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ หัวข้อ “ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science)” “ปฏิบัติการทางดีเอ็นเอ (DNA)” สาขาวิชาชีววิทยา เข้าชมพิพิธภัณฑ์พืชและการเก็บรักษาตัวอย่างพืช ณ KKU Herbarium สาขาวิชาชีวเคมี หัวข้อ “การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนด้วยวิธี Lowry” “การสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอ (DNA plasmid) จากแบคทีเรียและการวิเคราะห์และแยกขนาดของพลาสมิดดีเอ็นเอด้วยเทคนิกอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟเรซีส” และสาขาวิชาฟิสิกส์ หัวข้อ “การหาความต้านทานโดยใช้วิทสโตนบริดจ์” และ “การใช้ออสซิลโลสโคป”  ณ อาคารวิทยาวิภาส  อาคาร Sc.03 อาคาร Sc.07 และอาคาร Sc.08  ซึ่งคณะนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

วัตถประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนได้เห็นห้องปฏิบัติการจริง ได้รับประสบการณ์จากการเรียนนอกห้องเรียน พัฒนากระบวนการคิด การทำงาน วิธีแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อนๆ ได้ฝึกการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดต่างๆและเทคนิคเฉพาะในการทำงานวิจัย  ได้ค้นคว้าหาความรู้และได้รับคำแนะนำ โดยคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ของตนเองด้วย