ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกการประกวด New Gen Energy Research Showcase

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ทีม KKU Supercap Team  ทีม KKU NanogenEnNexy และทีม KKU NANOGEN ENiCON ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกโครงการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 “New Gen Energy Research Showcase”  โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2566  ที่อาคาร KX – Knowledge Exchange for Innovation กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 40 ทีม ได้มีการนำเสนอโครงร่างวิจัยพลังงาน ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 รอบ  ในรอบที่ 2 หรือ รอบ Audition นี้ ทีมผ่านเข้ารอบในประเภท Hardware Innovation และได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทาง (Bootcamp) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านพลังงานแบบ exclusive เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน พร้อมรับเงินสนับสนุนการจัดทำโครงร่างวิจัย สำหรับแข่งขันต่อในรอบชิงชนะเลิศต่อไป ซึ่งทีมมีหัวข้อวิจัยและรายชื่อสมาชิกดังนี้

KKU Supercap Teamชื่อโครงการ : นวัตกรรมการพัฒนาซิงค์ไอออนไฮบริดแบตเตอรี่ด้วยวัสดุชีวมวลจากธรรมชาติ (Innovative Developments of Zn-ion hybrid batteries from natural biomass)

สมาชิกในทีม

 1. นายสุรสีห์ ศรีเสมอ สาขาวิชาเคมี
 2. นางสาวนภัสวรรน โค้วศิริวัฒนา สาขาวิชาเคมี
 3. นางสาววณิดา โป๊ะขันที สาขาวิชาฟิสิกส์
 4. นายจิระพงศ์ สาระรัตน์ สาขาวิชาฟิสิกส์

อาจารย์ที่ปรึกษา

  1. อ.ดร.ศุภณัฐ โกศลวัฒนา สาขาวิชาเคมี
  2. รศ.ดร. พาวินี กลางท่าไค่ สาขาวิชาฟิสิกส์

ทีม KKU NanogenEnNexy (สาขาวิชาฟิสิกส์)

ชื่อโครงการ : ฟิล์มพลังงานเคลือบกระจกหน้าต่างเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและป้องกันรังสียูวีและความร้อนจากแสงแดด

สมาชิก

1.นางสาวศุภิสรา ผิวบาง

2.นางสาวประภัสสร ฉิมสีดา

3.นางสาวสิริมา กงเพชร

4.นางสาวบวรรัตน์ บุญสายยัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

  1. รศ. ดร.วิยะดา หาญชนะ
  2. อ. ดร.นวเดโช ชาญขุนทด

KKU NANOGEN ENiCON (สาขาวิชาฟิสิกส์)

ชื่อโครงการ : พื้นทางเดินพลังงานจากวัสดุทดแทนซีเมนต์ เพื่อเป็นพลังงานแห่งอนาคตที่สะอาดและยั่งยืน

 1. นายพิทยาธร ทองจุน
 2. นายภานุพงศ์ บุญศรี
 3. นายศักดินันท์ ภูแดนแถว
 4. นางสาวชรินรัตน์ อุดมชัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

  1. รศ. ดร.วิยะดา หาญชนะ
  2. ผศ. ดร.วิรัตน์ เจริญบุญ

สามารถติดตามข่าวสารการแข่งขันและรายละเอียดโครงการได้ที่เพจ facebook “New Gen Energy Research Showcase”