ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 170/2567

ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประเภทต่างๆ ดังนี้

ด้านการบริหาร

 1. รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง วัฒนกิจ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สุ่มเล็ก
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ แสงอรุณ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักดี ธันวารชร
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขาว เหมือนวงศ์
 7. ศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย
 9. ศาสตราจารย์สมปอง คล้ายหนองสรวง
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา บุญยืด

ด้านอาจารย์ที่เป็นแบบอย่าง

 1. อาจารย์ทัศนีย์ อารยะตระกูลลิขิต

ด้านสร้างผลงานทางวิชาการ

 1. ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ทองใบ
 2. ศาสตราจารย์นิสันต์ สัตยาศัย
 3. ศาสตราจารย์ปิยะดา ธีรกุลพิศุทธิ์
 4. ศาสตราจารย์ประนอม จันทรโณทัย
 5. ศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย
 6. ศาสตราจารย์วิทยา อมรกิจบำรุง
 7. ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย
 8. ศาสตราจารย์เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง
 9. ศาสตราจารย์สุจิตรา ยังมี
 10. ศาสตราจารย์สุมนทิพย์ บุนนาค
 11. ศาสตราจารย์ขวัญใจ กนกเมธากุล
 12. ศาสตราจารย์สมเดช กนกเมธากุล
 13. ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ ฉวีราช
 14. ศาสตราจารย์อลงกลด แทนออมทอง
 15. ศาสตราจารย์ธวัช ช่างผัส
 16. ศาสตราจารย์สาธิต แซ่จึง
 17. ศาสตราจารย์สุปรีดิ์ พินิจสุนทร
 18. ศาสตราจารย์วิทยา เงินแท้