รศ.ดร.สุวัตร นานันท์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ” ประจำปี พ.ศ.2564 จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน)

รศ.ดร.สุวัตร นานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก รศ.ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน) รางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ” ประจำปี พ.ศ.2564 จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน) ในการประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล พญาไท กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดยผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เป็นงานวิจัยที่มี ดร. ธีรเดช เสนาสุ เป็น first author ภายใต้ หัวข้อวิจัย “Visible-Light-Responsive Photocatalyst Based on ZnO/CdS Nanocomposite for Photodegradation of Reactive Red Azo Dye and Ofloxacin Antibiotic” ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สุวัตร นานันท์ ได้บรรยายผลงานวิจัยหัวข้อดังกล่าวให้ ผู้เข้าร่วมงาน ได้รับฟังด้วย