คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ICMMA2023

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ  ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 17th International Conference on Multi-functional Material and Applications ( ICMMA2023) เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2566 ณ Anhui Jianzhu University China Hefei  ประเทศจีน มีคณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว จำนวน 14 คน และได้รับรางวัลได้แก่  รศ. ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ ได้รับรางวัล Best Paper Award และ นางสาว ณัฏฐณิชา บัวบริสุทธิ์ นักศึกษาหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์บูรณาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศโปสเตอร์แสดงผลงาน