ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ดริศ สามารถ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาฟิสิกส์เชิงทฤษฏี ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566  มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566