อบรม/สัมมนา

คณะวิทยาศาสตร์ ให้บริการวิชาการทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนมัธมศึกษาตอนปลายในภาคอีสาน

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการปฐมพยาบาลและ การกู้ชีพเบื้องต้น”

บริการวิชาการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Turnitin & GS form สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บริการวิชาการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จ.สุรินทร์ โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น และ โรงเรียนนางรอง จ.บุรีรัมย์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำงานในหัวข้อ “การสร้างพลังบวกในการทำงาน”

บริการวิชาการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

กิจกรรม workshop “พลังงานสะอาด และแบตเตอรี่” (Energy research workshop)

บริการวิชาการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น

บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์