คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาส่งเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของบุคลากรสายสนับสนุน สู่การเป็นคณะดิจิทัล

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาประจำปีเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของบุคลากรประเภทสนับสนุนในหัวข้อ “การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรประเภทสนับสนุนสู่การเป็นคณะดิจิทัล” ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และกล่าวถึงนโยบายยุทธศาสตร์การเป็นคณะดิจิทัล รศ. ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ. ดร.วุฒิชัย ศรีโสดาพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากรประเภทสนับสนุนเข้าร่วมกว่า 70 คน โดยกิจกรรมได้มีการ กล่าวถึงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ การทำกรอบแผนปฎิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดย นายจิรวัฒน์ อุ่นโรจน์ หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมตอบข้อซักถาม ในการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ของการเป็นคณะดิจิทัล เกี่ยวกับตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566