สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นำคณะนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “Sakura Science Exchange Program” ณ Akita Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย รศ. ดร.นิมิต นิมานะ และ ผศ. ดร.วีณากร เอี่ยวสานุรักษ์  นำคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมกิจกรรม “Sakura Science Exchange Program”  ณ  Akita Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2566  ภายใต้คำเชิญและการจัดการของ Prof. Shin-ya Matsushita

โอกาสนี้ คณาจารย์ และนักศึกษาได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เข้าพบผู้บริหารของ Akita Prefectural University  ได้แก่

  1. Prof. Hiroho Fukuda (President and CEO)
  2. Prof. Akifumi Makita (Executive Vice President)
  3. Prof. Ichiro Iida (Director) และ
  4. Prof. Mamoru Mizuno (Dean of Systems Science and Technology Faculty)

และเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน Akita Prefectural University  นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชม TDK Museum, Akita City Folk Performing Arts Heritage Center, Namahage Museum และ Oga Aquarium GAO