ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมหารือพัฒนางานด้านการวิจัยกับ บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด

วันที่ 27 กันยายน 2566 ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดี รศ. ดร.รจนา บุระคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ. ดร.เยาวพา ตรีกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม และวิสาหกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์  ให้การต้อนรับ ศ. ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และบุคลากรศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ห้อง วิทยวิภาส 2 อาคารวิทยภาส ในโอกาสร่วมหารือแนวทางความร่วมมือ ด้านงานวิจัย ร่วมกับ บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด นำโดย ดร.กำพล ฤทัยวณิช ที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมกลุ่มมิตรผล โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้าน Food , Pharma , Energy พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ในประเด็นการต่อยอดงานด้าน Bio-based ในรูปแบบ Open Innovation พร้อมสร้างความร่วมมือกับนักวิจัย และเสาะหาเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในด้าน Food, Feed, Fuel, Pharma และ Digital ในการประชุมหารือครั้งนี้บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด มีความสนใจในผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ โดยจะขอนัดหารือนักวิจัยเป็นรายกลุ่มย่อยเพื่อต่อยอดความร่วมมือในอนาคตต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://innoprise.kku.ac.th/blogs/detail/691