คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หารือความเข้าใจ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการแผนเชิงกลยุทธ์ Science Plan กับ คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30-12.00 น. ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน บุคลากร ให้การต้อนรับ คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย นำโดย ผศ. ดร.เกียรติ  แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย พร้อมคณะ ในโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หารือความเข้าใจ  การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแผนเชิงกลยุทธ์ Science Plan ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับใช้งานเพื่อการบริหารจัดการด้านแผนงบประมาณ  โดย นายจิรวัฒน์ อุ่นโรจน์ หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้นำเสนอระบบดังกล่าว พร้อมตอบข้อซักถาม ณ ห้อง ประชุม 1 กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร Sc.06