นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน ปีที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ (Pitching) ภายใต้แนวคิด New Gen Energy Research Showcase ซึ่งช่วยเสริมให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ พร้อมผลิตผลงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ใช้งานได้จริง เพื่อก้าวไปสู่การเส้นทางนักวิจัยพลังงานในอนาคต โดยรอบชิงชนะเลิศ โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2567  ณ ลานกิจกรรม UNION Co-Event Space Zone A ชั้น G ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ กรุงเทพฯ

โดยทีม KKU NANOGEN ENiCON จากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น นำเสนอโครงร่างวิจัยเรื่อง “พื้นทางเดินพลังงานจากวัสดุทดแทนซีเมนต์เพื่อเป็นพลังงานแห่งอนาคตที่สะอาดและยั่งยืน” สมาชิกในทีม คือ 1. นายพิทยาธร ทองจุน 2. นายภานุพงศ์ บุญศรี 3. นายศักดินันท์ ภูแดนแถว และ 4. นางสาวชรินรัตน์ อุดมชัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน คือ 1. รศ. ดร.วิยะดา หาญชนะ 2. ผศ. ดร.วิรัตน์ เจริญบุญ และสามารถคว้ารางวัลชมเชยจากเวทีการประกวดดังกล่าว