ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเพ้นโคมไฟกระทงบก เพื่อใช้ประดับงานประเพณีลอยกระทง มข. ประจำปี 2564


เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยภายใต้คำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(ววน.) ประเภท fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566


ทีม U2T ร่วมชมโครงการวิสาหกิจชุมชน ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ U2T)


ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นโครงการ Science Square