ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

กำหนดวันและเวลาสอบของรายวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้มีการประกาศให้เลื่อนสอบประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบเป็นรูปแบบออนไลน์


ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์


อธิการบดี นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่พบปะบุคลากร พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์


คณะวิทย์ มข. จัดการประชุมทบทวนภารกิจและจุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT)เพื่อกำหนดแผนหรือทิศทางการพัฒนาคณะที่พึงประสงค์ในอีก 4 ปีข้างหน้า