ข่าวบุคลากร

ผู้บริหารพบปะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562


รศ. ดร. วิภู กุตะนันท์ ร่วมบันทึกเทปสารคดีพิเศษ เรื่อง “เธอ เขา เรา ใคร” จะออกอากาศทาง ThaiPBS เดือนมิถุนายน ที่จะถึง


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอน ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์"


คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอน ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น