ข่าวบุคลากร

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ KKU DIgital Academy & Contest


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือก รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแนะนำบุคลากรใหม่


ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ขวัญใจ กนกเมธากุล ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์