ข่าวบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566


คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565


คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปี 2565


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปี 2565