ข่าวบุคลากร

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จากการเข้าร่วมโครงการ Multi Mentoring System ภาคอีสาน (MMS6)


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563


ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร ที่ผ่านเข้ารอบ Final Competition FameLab Thailand 2020


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563