ข่าวบุคลากร

รศ. ดร.โสภณ บุญลือ ได้รับเชิญให้เป็น invited speaker ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่เมือง Bogor ประเทศอินโดนีเซีย


วีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562


รศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ทำหน้าที่ Chair person และ Keynote Lecture ที่อินเดีย


ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร. ธนายุทธ แก้วมารยา ที่ได้รับรางวัล ผลงาน พสวท.รุ่นใหม่ ประจำปี 2562


นักวิจัยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงานได้รับเชิญจาก National Cheng Kung University (NCKU) ประเทศไต้หวัน เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย เรื่องวัสดุนาโนเพื่อแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน