ข่าวบุคลากร

คุณวิรพันธ์ รามจาตุ ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน 50 ปี


ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่น 17) พูดถึงความประทับใจและมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มข.


รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอ Invited Lecture ที่ประเทศอินเดีย


ศ.ดร. สันติ แม้นศิริ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์/ ศิษย์เก่าดีเด่น มข. ปี 60 พูดถึงความประทับใจ และมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เทปสัมภาษณ์ ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี พูดถึงความประทับใจ และมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มข.