ข่าวบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น


ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ FameLab Talking Science Winnerและรางวัล Research Award จากการเข้าร่วมการแข่งขัน FameLab Thailand 2020


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 63


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2563