ข่าวบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ ในโอกาสได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561


คุณวิรพันธ์ รามจาตุ ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน 50 ปี


ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่น 17) พูดถึงความประทับใจและมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มข.


รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอ Invited Lecture ที่ประเทศอินเดีย