ข่าวบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563


บุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน เข้าร่วมรับรางวัลวิจัยระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


บุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563


บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ KKU DIgital Academy & Contest