ข่าวบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ขวัญใจ กนกเมธากุล ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์


รศ. ดร.โสภณ บุญลือ ได้รับเชิญให้เป็น invited speaker ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่เมือง Bogor ประเทศอินโดนีเซีย


วีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562


รศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ทำหน้าที่ Chair person และ Keynote Lecture ที่อินเดีย