ศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. สุจิตรา ยังมี ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561


คืนสู่เหย้า ชาวจำปา ประจำปี 2561


ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่น 17) เป็นผู้อำนวยการ สสวท.


ศิษย์เก่าจำปาเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มข. ประจำปี2560


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” และรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ” มข. ประจำปี 2560