ข่าวสำหรับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษา จากสมาคมประกันชีวิตไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษา จากสมาคมประกันชีวิตไทย


ประกาศผลรางวัลงานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7

ประกาศผลรางวัลงานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7


นักศึกษาโครงการทุน พสวท.  รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ ฯ นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563

นักศึกษาโครงการทุน พสวท. รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ ฯ นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563


นักศึกษาสาขาชีววิทยา รับรางวัลชนะเลิศ Oral Presentation ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน 2562

นักศึกษาสาขาชีววิทยา รับรางวัลชนะเลิศ Oral Presentation ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน 2562


ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 และ ประจำปีการศึกษา 2563

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 และ ประจำปีการศึกษา 2563