ระบบสารสนเทศด้านสนับสนุน

ทรัพยากรบุคคล

ลำดับ ชื่อระบบ
1 ระบบ Sci Office

พัสดุ

ลำดับ ชื่อระบบ
1 ระบบเบิกจ่ายพัสดุออนไลน์

คอมพิวเตอร์ และโสตทัศนศึกษา

ลำดับ ชื่อระบบ
1 ระบบ E-Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ประเมินคุณภาพ และประกันคุณภาพ

ลำดับ ชื่อระบบ
1 CHE QA Online