คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะประกอบด้วย

คณบดีและรองคณบดี

ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
somkiat@kku.ac.th

ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
sangka@kku.ac.th

ผศ.ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
charuk@kku.ac.th

ผศ.ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
thanusit@kku.ac.th

ผศ.ดร.เขมิกา ลมไธสง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
khemlo@kku.ac.th

อ.ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

chitan@kku.ac.th

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตัวแทนหัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์

หัวหน้าภาควิชาเคมี
choosak@kku.ac.th

รศ.ดร.สมจิตร อาจอินทร์

หัวหน้าภาควิทยาการคอมพิวเตอร์
somjit@kku.ac.th

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางเยาวลักษณ์ ฐานสันโดษ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
tyaowa@kku.ac.th