คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะประกอบด้วย

คณบดีและรองคณบดี

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
somkly@kku.ac.th

รศ.ดร.ศรีประจักร์ ครองสุข

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
srikro@kku.ac.th

รศ.ดร.โสภณ บุญลือ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
bsopho@kku.ac.th

รศ.ดร.เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
keaina@kku.ac.th

รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
narin@kku.ac.th

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา
และพัฒนานักศึกษา

choosak@kku.ac.th

รศ.ดร.วิวัธน์ ยังดี

รองคณบดีฝ่ายกายภาพ
และโครงสร้างพื้นฐาน

ywiwat@kku.ac.th

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตัวแทนหัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.ศรีประจักร์ ครองสุข

หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
srikro@kku.ac.th

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์

นางเยาวลักษณ์ ฐานสันโดษ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์
tyaowa@kku.ac.th