คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะประกอบด้วย

คณบดีและรองคณบดี

ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
somkiat AT kku.ac.th

ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
sangka AT kku.ac.th

ผศ.ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
charuk AT kku.ac.th

ผศ.ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
thanusit AT kku.ac.th

รศ.ดร.เขมิกา ลมไธสง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
khemlo AT kku.ac.th

ผศ.ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

chitan AT kku.ac.th

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตัวแทนหัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์

หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
nithima AT kku.ac.th

ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา

หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
sunkra AT kku.ac.th

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์

นางเยาวลักษณ์ ฐานสันโดษ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์
tyaowa AT kku.ac.th