คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะประกอบด้วย

คณบดีและรองคณบดี

ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
sangka@kku.ac.th

รศ.ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
skhatcha@kku.ac.th

รศ.ดร.รจนา บุระคำ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
rodjbu@kku.ac.th

ผศ.ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
chitan@kku.ac.th

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายใน)

ผศ.ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์

orrmua@kku.ac.th

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก)

ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว

supot.h@chula.ac.th

ตัวแทนหัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.คมศร ลมไธสง

หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี
kholom@kku.ac.th

รศ.ดร.วิชุดา ไชยศิวามงคล

หัวหน้าสาขาวิชาสถิติ
wichuda@kku.ac.th

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์

นางเยาวลักษณ์ ฐานสันโดษ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์
tyaowa@kku.ac.th