คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะประกอบด้วย

คณบดีและรองคณบดี

ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
sangka@kku.ac.th

รศ.ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
skhatcha@kku.ac.th

รศ.ดร.รจนา บุระคำ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
rodjbu@kku.ac.th

ผศ.ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
chitan@kku.ac.th

รศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ppimwa@kku.ac.th

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทผู้แทนจากอาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์

orrmua@kku.ac.th

รศ.ดร.โสภณ บุญลือ

bsopho@kku.ac.th

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.คมศร ลมไธสง

หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี
kholom@kku.ac.th

ผศ.ดร.สุกัญญา เรืองสุวรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาสถิติ
sukrua@kku.ac.th

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์

นางเยาวลักษณ์ ฐานสันโดษ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์
tyaowa@kku.ac.th