ข่าวประกวดราคา

ประกาศขายทอดตลาด วท. 1/2561


ประกาศขายทอดตลาด วท. 8/2560


ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร อิเล็กทรอนิกส์ วท.1-2561


ร่างขอบเขต TOR ประกวดราคาทำความสะอาด 2561


สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วท.8-2560