ข่าวนักเรียน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริการวิชาการแก่นักเรียนจากโรงเรียนกัลยาณวัตร


สาขาวิชาเคมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมีให้นักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น รวม 129 คน


คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการย้อมสีแบคทีเรียโดยการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ให้นักเรียน จ.สุรินทร์


คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ.สุรินทร์


คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ