ข่าววิจัย

คณะวิทยาศาสตร์สร้างโปรแกรมการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่นิเวศเชิงพาณิชย์ “งานวิจัยดีต้องขายได้”


รายงานใหม่ของพืชวงศ์เขือง (Smilacaceae) จำนวน 5 ชนิดในภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


แมลงช้างกรามโตชนิดใหม่ของโลก แมลงช้างกรามโตทัศนัย หรือ แมลงช้างกรามโตจีนทอง


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มข. เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วมโครงการความร่วมมือ K-City Global Collaboration Program (รัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลเกาหลี)


ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย ร่วมกับนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบพืชชนิดใหม่ของโลก อีก 3 ชนิด ในไทยและเวียดนาม