ข่าววิจัย

แมลงช้างกรามโตชนิดใหม่ของโลก แมลงช้างกรามโตทัศนัย หรือ แมลงช้างกรามโตจีนทอง


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มข. เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วมโครงการความร่วมมือ K-City Global Collaboration Program (รัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลเกาหลี)


ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย ร่วมกับนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบพืชชนิดใหม่ของโลก อีก 3 ชนิด ในไทยและเวียดนาม


พบพืชชนิดใหม่ของโลก อีก 6 ชนิด! โดยนักวิจัยคณะวิทย์ฯ มข. ร่วมกับอาจารย์ ม.แห่งชาติลาว และสถาบันวิจัยการเกษตรและป่าไม้แห่งชาติลาว


นักศึกษา ป.เอก คณะวิทยาศาสตร์ มข. ค้นพบแมลงช้างกรามโตชนิดใหม่ของโลก ชื่อ “แมลงช้างกรามโตสยาม”