กำหนดวันและเวลาสอบของรายวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้มีการประกาศให้เลื่อนสอบประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบเป็นรูปแบบออนไลน์


ค่ายโอลิมปิกวิชาการ และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์


การอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564