บริษัท สฤก จำกัดและหน่วยงานเครือข่าย เข้าประชุมร่วมกับคณะนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการวางแผนการดำเนินงาน โครงการ “โคตรกะเพรา” และร่วมบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแนะนำบุคลากรใหม่ที่เข้าปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแนะนำบุคลากรใหม่ ประจำปี 2566


คณะวิทยาศาสตร์ มข. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มข.


คณะวิทยาศาสตร์ มข. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.