คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยในเมียนมาร์ เพื่อหารือในการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ


สาขาวิชาสถิติจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์องค์กรด้วยข้อมูลและสารสนเทศสถิติในยุค Big Data : DATA-DRIVEN ORGANIZATIONS IN BIG DATA ERA


การจัดการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ”


บัณฑิตศึกษา วิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี