คณบดีคณะสหวิทยาการ มข. เข้าแสดงความยืนดีกับคณบดี


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2564


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงาน Brainpower Thailand 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรหมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับธนาคารโลก หรือ World bank


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 10 และครั้งที่ 11 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563-2564