ผู้บริหารพบปะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงและฟีโนไทป์ของต้นข้าวด้วยเทคนิคภาพถ่ายแบบประหยัด”


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริการวิชาการแก่นักเรียนจากโรงเรียนกัลยาณวัตร


สาขาวิชาชีวเคมี บริการวิชาการแก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอมตวิทยา


สาขาวิชาจุลชีววิทยาอบรมการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ แก่นักศึกษา