คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ Professor Hiroshi Kawamura, จากคณะวิทยาศาสตร์ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น


คณะวิทยาศาสตร์ร่วมเดินทางไปหารือความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ Monash University, Malaysia


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีพ.ศ. 2562


คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ​คณะ ประจำปีการศึกษา 2561