หลักสูตรปริญญาโท

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาโท ภาคปกติ
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ปริญญาโท ภาคปกติ
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาโท ภาคปกติ
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีฟิสิกัล ปริญญาโท ภาคปกติ
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปริญญาโท ภาคปกติ
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ปริญญาโท ภาคปกติ
11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท ภาคปกติ
13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
14 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ภาคปกติ
15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) ปริญญาโท ภาคปกติ
16 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) ปริญญาโท โครงการพิเศษ
17 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู ปริญญาโท ภาคปกติ
18 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู ปริญญาโท โครงการพิเศษ
19 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู ปริญญาโท ภาคปกติ
20 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู ปริญญาโท โครงการพิเศษ
21 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท ภาคปกติ
22 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
23 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
24 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
25 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปริญญาโท โครงการพิเศษ