หลักสูตรปริญญาโท

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ปรับปรุง
(พ.ศ.)
ระดับการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ หลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2564 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2564 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2564 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2561 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) 2561 ปริญญาโท 0.- 0.- 25,000.-
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 2561 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2561 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (นานาชาติ) 2561 ปริญญาโท 0.- 0.- 25,000.-
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) 2561 ปริญญาโท 0.- 0.- 25,000.-
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2560 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-
11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2560 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-
12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 2560 ปริญญาโท 0.- 35,000.- 0.-
13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 2560 ปริญญาโท 0.- 40,000.- 0.-
14 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2560 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-
15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2559 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-
16 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2559 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-
17 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2559 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-