คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
somkiat@kku.ac.th

ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
sangka@kku.ac.th

ผศ.ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
thanusit@kku.ac.th

ผศ.ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
skhatcha@kku.ac.th

รศ.ดร.เขมิกา ลมไธสง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
khemlo@kku.ac.th

ผศ.ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

chitan@kku.ac.th

ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีโสดาพล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
wuttsr@kku.ac.th

รศ.ดร.รจนา บุระคำ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
rodjbu@kku.ac.th

อ.ดร.เมศยา ธิติศักดิ์สกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
mayath@kku.ac.th

ศ.ดร.วิทยา เงินแท้

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
wittayange@kku.ac.th

อ.ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
twachi@kku.ac.th

ผศ.ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา
silain@kku.ac.th