คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
sangka@kku.ac.th

รศ.ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
skhatcha@kku.ac.th

รศ.ดร.รจนา บุระคำ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
rodjbu@kku.ac.th

ผศ.ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
chitan@kku.ac.th

รศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ppimwa@kku.ac.th

ดร.สุขุม เรืองไชย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
sukhrua@kku.ac.th

ผศ.ดร.เยาวพา ตรีกมล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
yaowaho@kku.ac.th

รศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
sujiat@kku.ac.th

ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีโสดาพล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
wuttsr@kku.ac.th