หลักสูตรปริญญาเอก

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา
1 วิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาเอก ภาคปกติ
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ปริญญาเอก ภาคปกติ
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาเอก ภาคปกติ
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาเอก ภาคปกติ
7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
9 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ