หัวหน้าสาขาวิชา

ศ.ดร.ธวัช ช่างผัส

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
thacha@kku.ac.th

รศ.ดร. สุวัตร นานันท์

หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
suwatna@kku.ac.th

รศ.ดร.โสภณ บุญลือ

หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา
bsopho@kku.ac.th

รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์

หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี
narin@kku.ac.th

ผศ.ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน

หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
yodchaiy@kku.ac.th

รศ.ดร.ศรีประจักร์ ครองสุข

หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
srikro@kku.ac.th

รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ภักดี

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
adcpag@kku.ac.th

รศ.ดร.วิชุดา ไชยศิวามงคล

หัวหน้าสาขาวิชาสถิติ
wichuda@kku.ac.th

ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
sangka@kku.ac.th