หัวหน้าสาขาวิชา

ศ.ดร.ธวัช ช่างผัส

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
thacha@kku.ac.th

รศ.ดร.สุวัตร นานันท์

หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
suwatna@kku.ac.th

รศ.ดร.ธีรศักดิ์ สมดี

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา
thesom@kku.ac.th

ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี
kholom@kku.ac.th

รศ.ดร.ศรีประจักร์ ครองสุข

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
srikro@kku.ac.th

รศ.ดร.ธีรศักดิ์ คำวรรณะ

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
teekam@kku.ac.th

รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ภักดี

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
adcpag@kku.ac.th

รศ.ดร.วิชุดา ไชยศิวามงคล

หัวหน้าสาขาวิชาสถิติ
wichuda@kku.ac.th

รศ.ดร.เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
keaina@kku.ac.th