ข่าวนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2564


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 10 และครั้งที่ 11 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563-2564


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ที่ได้รับรางวัล Prime Minister's Digital Award 2021


นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ มข. คว้า 1 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน เวทีการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับประเทศ Thailand New Gen Inventors Award : I-New Gen Award 2021-2022


นักศึกษาและผู้ช่วยวิจัยจากทีม 3S (Triple S) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการ PITCHING CHALLENGE งาน "Smart Market ร้อยแก่นสารสินธุ์" (ประเภทนักศึกษา) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดฯ ปี 2564