ภาควิชา/สาขา ภายในคณะ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาเคมี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี
หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

สาขาวิชาชีวเคมี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวเคมี
หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

สาขาวิชาชีววิทยา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู

สาขาวิชาฟิสิกส์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาสถิติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติ
หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ)