สาขาวิชา ภายในคณะ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาเคมี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี
หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (นานาชาติ)
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ)

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

สาขาวิชาชีวเคมี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวเคมี
หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (นานาชาติ)
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (นานาชาติ)

สาขาวิชาชีววิทยา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู

สาขาวิชาฟิสิกส์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาสถิติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติ
หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล วิชาเอกสถิติศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ)
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ)