ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น


คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาส่งเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของบุคลากรสายสนับสนุน สู่การเป็นคณะดิจิทัล


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและร่วมปลูกปะการังกับค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา จังหวัด


สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 7