ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ

คณะวิทย์ มข. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อ.ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในกิจกรรมค่ายดูดาวท้องฟ้ายามราตรีให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)


เพิ่มทักษะการสื่อสารทางวิทย์าศาสตร์แก่นักเรียน ด้วยโครงการ School Lab Thailand ประจำปี2563


การบรรยายพิเศษเรื่อง “A life well-lived. The pioneering Irish doctor: A. F. G. Kerr – the father of Thai Botany” โดย Professor Dr. John Parnell


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ และสาขาวิชาเคมี จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ Kyutech-KKU International Symposium