ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ

คณะวิทย์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์


คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมซักซ้อมการบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการ และด้านการเงิน/พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


คณะวิทย์ มข. ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนผู้เข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนกระสังพิทยาคม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์


คณะวิทย์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มทักษะการเรียนรู้การทำงานในห้องปฎิบัติการ แก่นักเรียนมัธยมปลาย


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 29 ปี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ MBA KKU