ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมรับฟังประชาสัมพันธ์โครงการ U.REKA Deep Tech Discovery รุ่น 2


การแข่งขัน Famelab 2019 รอบ Regional Audition


สาขานิติวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นิติวิทยาศาสตร์สำหรับงานยุติธรรม (Forensic Science for Justice)


สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน นำผลงานเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนพงษ์ อินทระ อาจารย์ประจำสาชาวิชาสถิติ ได้รับทุนพัฒนาผลงานจาก U.REKA