ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนโรงเรียนบึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ


คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จ.นครพนม


การประชุมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565


Faculty of Science, KKU welcomes delegates from the College of Natural Sciences, Can Tho University


คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ จ.อุดรธานี