ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงและฟีโนไทป์ของต้นข้าวด้วยเทคนิคภาพถ่ายแบบประหยัด”


สาขาวิชาชีวเคมี บริการวิชาการแก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอมตวิทยา


สาขาวิชาจุลชีววิทยาอบรมการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ แก่นักศึกษา


มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3 ปีที่ 2


การประชุมเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8 (Thai Forest Ecological Research Network #8)