ข่าวสำหรับนักเรียน

นักเรียน ศูนย์ สอวน. มข.  คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

นักเรียน ศูนย์ สอวน. มข. คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริการวิชาการแก่นักเรียนจากโรงเรียนกัลยาณวัตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริการวิชาการแก่นักเรียนจากโรงเรียนกัลยาณวัตร


สาขาวิชาเคมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมีให้นักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น รวม 129 คน

สาขาวิชาเคมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมีให้นักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น รวม 129 คน


คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการย้อมสีแบคทีเรียโดยการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ให้นักเรียน จ.สุรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการย้อมสีแบคทีเรียโดยการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ให้นักเรียน จ.สุรินทร์


คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ.สุรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ.สุรินทร์