ข่าวสำหรับบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปี 2565


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแนะนำบุคลากรใหม่ ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแนะนำบุคลากรใหม่ ประจำปี 2565


บุคลากรประเภทสนับสนุน รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน

บุคลากรประเภทสนับสนุน รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน


บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2564

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2564