ข่าวสำหรับบุคลากร

คุณวิรพันธ์  รามจาตุ  ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน 50 ปี

คุณวิรพันธ์ รามจาตุ ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน 50 ปี


ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่น 17) พูดถึงความประทับใจและมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มข.

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่น 17) พูดถึงความประทับใจและมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มข.


รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอ Invited Lecture ที่ประเทศอินเดีย

รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอ Invited Lecture ที่ประเทศอินเดีย


ศ.ดร. สันติ แม้นศิริ  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์/  ศิษย์เก่าดีเด่น มข. ปี 60  พูดถึงความประทับใจ และมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร. สันติ แม้นศิริ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์/ ศิษย์เก่าดีเด่น มข. ปี 60 พูดถึงความประทับใจ และมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เทปสัมภาษณ์ ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี พูดถึงความประทับใจ และมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มข.

เทปสัมภาษณ์ ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี พูดถึงความประทับใจ และมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มข.