ข่าวสำหรับบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอน ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอน ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563


ขอแสดงความยินดีกับ  อ.ดร.ธนพงศ์ อินทระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติ คณะวิทย์ มข. 1 ในทีม SoTA ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ OIC Insurtech Award ประจำปี 2020

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนพงศ์ อินทระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติ คณะวิทย์ มข. 1 ในทีม SoTA ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ OIC Insurtech Award ประจำปี 2020


คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นประจำปี 2563


รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย  ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติที่เกาหลี

รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติที่เกาหลี