วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำในระดับอาเซียนด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย


ค่านิยม (Values)

UNIKS ได้แก่

Unity – ความสามัคคี/ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Novelty – นวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์

Internationality – ความเป็นนานาชาติ

Knowledge – ความรู้

Scientific Mind – คิดแบบวิทยาศาสตร์


พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการสอนรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ให้แก่คณะต่าง ๆ

2. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชาติและนานาชาติ

3. บริการวิชาการแก่สังคม

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการไปกับการจัดการศึกษา


เป้าประสงค์ (Goals)

1. บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และตรงตามความต้องการของตลาดงานทั้งในและต่างประเทศ

2. องค์ความรู้และนวัตกรรมมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

3. เป็นที่พึ่งทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับชุมชน


วัฒนธรรมองค์กร

สร้างองค์ความรู้ มุ่งมั่น และสามัคคี