LABโรงเรียน

คณะวิทยาศาสตร์ ให้บริการวิชาการทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนมัธมศึกษาตอนปลายในภาคอีสาน

บริการวิชาการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ

บริการวิชาการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จ.สุรินทร์ โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น และ โรงเรียนนางรอง จ.บุรีรัมย์

บริการวิชาการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

บริการวิชาการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น

บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

บริการวิชาการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จังหวัดนครพนม

บริการวิชาการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น

การบริการวิชาการแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย