ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (MICROBIOLOGICAL ANALYSIS LABORATORY)

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา รวมถึงบริการให้คำปรึกษาต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในน้ำบริโภคและอุปโภคผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถนำผลตรวจวิเคราะห์ทดสอบไปเป็น ข้อมูลสำหรับตัดสินใจในการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ มาตรฐาน อย. GHP & HACCP หรือ มผช. เป็นต้น