บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น และโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอมตวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น  พร้อมคณะครูจำนวน 106 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ” “เวอร์เนียและไมโครมิเตอร์” โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี พร้อมคณะครู จำนวน 80 คน    เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการในสาขาวิชาชีววิทยา หัวข้อ “การแบ่งเซลล์แบบไมโทชิสและไมโอชิส”  สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ  “การหาความยาวโฟกัสของกระจกเว้าและกระจกนูน”  ณ อาคาร Sc.08 และอาคารวิทยวิภาส