บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น และโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จ.ขอนแก่น  พร้อมคณะครูจำนวน 140 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาในหัวข้อ “การศึกษาการทำลายและยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์” สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “การหาค่าคงที่สมดุล” สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ “การหาความยาวของกระจกเว้าและกระจกนูน” และสาขาวิชาชีวเคมี ในหัวข้อ “การสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอจากเซลล์แบคทีเรียและการแยกดีเอ็นเอด้วยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟเรซีส”

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ พร้อมคณะครู จำนวน 90 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ ในสาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “การทดสอบสารอาหาร” สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “ศึกษาและทดสอบสมบัติหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์” “เทคนิคพื้นฐานสำหรับปฏิบัติการเคมี” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ ในหัวข้อ “ปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science laboratory) สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย” สาขาวิชาชีวเคมี ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ชนิดของกรดอะมิโนด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบกระดาษ” “ไดอะไลซิส (Dialysis)” สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ “การขยายตัวเชิงความร้อน” และสาขาวิชาจุลชีววิทยา ในหัวข้อ “เทคนิคปราศจากเชื้อสำหรับงานทางจุลชีววิทยา” “การตรวจการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในนมด้วยวิธี Dye reduction test และย้อมสีแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์นม” ณ อาคาร Sc.08 อาคาร  อาคาร Sc.07