Posts by: scinews

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สําหรับนิสิตนักศึกษาในโครงการ พสวท. ชั้นปีที่ 1-2 ครั้งที่ 38 DPST CAMP 38

พิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 The 20th Thailand Chemistry Olympiad (TChO20)

บุคลากรประเภทวิชาการ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ ทปอ. ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 45ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 38 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์

พิธีเปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มข.

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัด SCi Show & Share 2024 บุคลากรประเภทสนับสนุน โชว์ผลงานความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนากระบวนการทำงาน

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการเสริมทักษะแก่บุคลากร “ฝึกอบรมทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย”

นักวิจัยสาขาวิชาจุลชีววิทยา ให้ความรู้เรื่องการผลิตดินปลูก โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมพบปะบุคลากรใหม่ เพื่อให้บุคลากร รับทราบบทบาท สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของตนเอง