คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการเสริมทักษะแก่บุคลากร “ฝึกอบรมทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย”

วันที่ 7 เมษายน  2567  เวลา 08.30 – 12.00 น.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “ฝึกอบรมทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปี 2567 ” ณ  ห้อง วิทยวิภาส 1   อาคารวิทยวิภาส และบริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคาร Sc.05 โดยมี  รศ. ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เป็นประธานเปิดการอบรม มี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการอบรมกว่า 30 คน

ต่อมา นายมรกต  สุบิน ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บรรยายในหัวข้อ “มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมา  คุณวิบูรณ์ศิลป์  พินิจมนตรี พร้อมทีมหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย  ได้บรรยายภาคทฤษฎีเรื่อง  “ทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย”  โดยได้แนะนำให้ความรู้ อาทิเช่น ทฤษฎีการเกิดไฟไหม้   การแบ่งประเภทของเพลิงแต่ละชนิด  และวิธีดับเพลิงประเภทต่างๆ จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ แนะนำอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ วิธีการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงที่ถูกต้อง และการวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นต้น

เวลา 11.30-12.00 น. ผู้เข้าอบรมได้ร่วมฝึกปฏิบัติ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคาร Sc.05  โดยทีมวิทยากร ได้สาธิตการใช้ถังดับเพลิง เทคนิคการเข้าปิดวาวล์ถังแก๊ส หากเกิดการรั่วไหล  การตรวจสอบถังดับเพลิงว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ และการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกวิธี  วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  ได้มีความเข้าใจในการระงับเหตุหากเกิดอัคคีภัย และเป็นการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น  อีกทั้งยังเป็นการป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้