คณะวิทยาศาสตร์ ขอแนะนำบุคลากรใหม่ที่เข้าปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567

บุคลากรประเภทวิชาการ
อ. ดร.สร้างสรรค์  วรัคคกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เริ่มปฏิบัติงาน 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

บุคลากรประเภทสนับสนุน
นายศราวุฒิ พีระธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัด งานวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์  เริ่มปฏิบัติงาน  22  เมษายน พ.ศ.2567

นายวิศรุต วิวรรธน์ภาสกร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สังกัด งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์   เริ่มปฏิบัติงาน  1  พฤษภาคม พ.ศ.2567

น.ส.พรรณธิวา กำลังวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดงานวิจัยและบริการวิชาการ  กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์  เริ่มปฏิบัติงาน 1  พฤษภาคม พ.ศ.2567

น.ส.อรจิรา เดชโสภา  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดงานวิจัยและบริการวิชาการ  กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์  เริ่มปฏิบัติงาน  28  พฤษภาคม พ.ศ.2567